Sikkerhet

Badelandene er opptatt av en felles forståelse av sikkerhet i norske bade- og svømmeanlegg.

Svømmevettregler

 1. Bad og svøm aldri alene
 2. Meld fra hvor du går.
 3. Vis respekt for temperaturen i vannet.
 4. Lytt til kjentfolk og unngå undervannsstrømmer.
 5. Ikke hopp og stup uti uten å kjenne dybden.
 6. Vend i tide. Det er ingen skam å snu.
 7. Vær edru og uthvilt før svømmeturen.

Norm for sikkerhetstiltak i forhold til drukningsulykker i badeland, og større bade- og svømmeanlegg, ble utarbeidet mai 2004 av Badelandene. Siden har også Bad, Park og Idrett vedtatt å bruke de samme normene som resten av svømmehall-Norge.

Forutsetninger

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v., av 13. juni 1996, er svært detaljert og klar på de fleste bygningstekniske løsninger og krav til utstyr. Disse forutsettes ivaretatt slik at brukerne ikke kommer i en situasjon som kan føre til en drukningsulykke, for eksempel skliesikring, merking av dybder, krav til rekkverk etc.

Bader på eget ansvar

Badeforskriftene er svært lite konkrete på krav om forebyggende tiltak mot ulykker og ansvar ved slike ulykker. Etter som det er umulig å gi en 100 % garanti for at ikke drukningsulykker kan skje, er det naturlig at den allmennrettslige oppfatningen er at alle brukere bader på eget ansvar. Dette bør klart fremgå av virksomhetens ordensreglement.

Eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg har imidlertid krav på seg til å arbeide forebyggende og kunne yte kvalifisert førstehjelp hvis uhell først er ute.

Krav til personell

Alle som arbeider som badeverter med ansvar for sikkerhet, må tilfredsstillende følgende minimumskrav for å kunne få arbeid i et bade- og svømmeanlegg:

1. Ha fylt 18 år

2. Halvårlig bestå standardisert livreddertest med følgende momenter i rask rekkefølge:

 • Svømme 50 m iført arbeidsantrekk
 • To dykk til det dypeste i anlegget for å hente opp person/markeringsdukke
 • Boksere person/markeringsdukke 25 meter i bassenget
 • Trekke personen opp på land
 • Legge personen i sideleie
 • Gjennomføre HLR (hjerte- og lungeredning)

3. Fullført godkjent førstehjelpskurs, f.eks. NGF (Norsk grunnkurs i førstehjelp)

4. Være oppdatert på rutiner for alarm ved ulykker i anlegget

5. Være oppdatert på rutiner ved brannalarm i anlegget

Eier/driver plikter å sørge for at personellet minst en gang i året får gjennomgang av brann- og alarmplan, samt oppfrisking på førstehjelp og HLR. Den som godkjenner dette må selv være godkjent. Dette skal i henhold til internkontrollen dokumenteres.

Norm for sikkerhet

Ut fra forutsetningene og kravene til personellets kvalifikasjoner om sikkerhet/førstehjelp, bygger vi normen på følgende:

1. Driver av anlegget gjennomfører årlig en risikoanalyse som en del av HMS, fortrinnsvis sammen med de ansatte, med vurdering av:

 • Anleggets utforming - antall basseng, fasiliteter og plassering av disse.
 • Fasiliteter knyttet til vann - stupebrett, sklier, strømkanaler, klatrevegg, bølgemaskin etc.
 • Teknisk utstyr for overvåking - antall kameraer, plassering av kameraer, mulighet for zooming og kamerabevegelse, opptak etc.
 • Tilgjengelig kommunikasjonsutstyr - internt og høyttaler anlegg. Antall brukere i anlegget.
 • Sammensetning av brukere - voksne, familier, skoleklasser etc.

2. Utarbeide handlingsplan for nødvendige tiltak og forebyggende rutiner.

3. Legge frem handlingsplan for styret for virksomheten for godkjenning.

4. Sette opp vaktplaner i forhold til vedtatt handlingsplan og forventet besøk.

Barn under 10 år har kun adgang med svømmedyktig badende voksen over 18 år og skal være under oppsyn av nevnte person.

Utleie

Når bade- og svømmeanlegget leies ut utenom åpningstiden for publikum, plikter leietakeren å stille nødvendige sikkerhet etter anleggets normer. Dette skal fremkomme i skriftlig avtale signert av begge parter.